Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Algemene Voorwaarden

KvK : 62021931 BTW : NL854600589B01

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het navolgende verstaan:
1.1 KINboat: De verhuurder, Greenboats B.V., handelend onder de naam KINboat.
1.2 Huurder: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie KINboat een aanbieding heeft gedaan
of met wie een KINboat overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen: KINboat en de Huurder gezamenlijk.
1.4 Passagiers: Huurder en de passagiers die met of namens de Huurder meevaren.
1.5 Diensten: het door KINboat verhuren van een Bemand Vaartuig en/of Onbemand Vaartuig.
1.6 Vaartuig: het vaartuig waarmee KINboat haar diensten aanbiedt aan de Huurder.
1.7 Onbemand Vaartuig: een Vaartuig zonder een door KINboat verstrekte schipper die gedurende de
huurperiode zorg draagt voor het besturen van het Vaartuig.
1.8 Bemand Vaartuig: een Vaartuig met een door KINboat verstrekte schipper die gedurende de
huurperiode zorg draagt voor het besturen van het Vaartuig.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
van KINboat aan of met de Huurder.
2.2 Eenieder die gebruik maakt van de Diensten van KINboat en/of een Vaartuig van KINboat betreedt
wordt geacht kennis van deze Algemene Voorwaarden te hebben genomen. De Huurder staat er
voor in, dat ieder van de Passagiers voorafgaand aan het betreden van een Vaartuig kennis heeft
genomen van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk indien KINboat daar vooraf
schriftelijk en expliciet toestemming voor verleent.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Huurder is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
deze vooraf door KINboat schriftelijk en expliciet zijn aanvaard.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn,
blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen
zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
2.6 KINboat houdt zich het recht voor de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen te
wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit redelijkerwijs verlangen. De Huurder aanvaardt nu
voor alsdan dat de Algemene Voorwaarden die op grond van deze bepaling zullen worden
gewijzigd, voor de Huurder bindend zijn ten aanzien van de tussen Partijen gesloten
overeenkomsten, nadat de Huurder deugdelijk van deze wijziging door KINboat op de hoogte is
gesteld.
2.7 Eventuele wijzigingen in en/of aanvullende afspraken op de overeenkomst en/of deze Algemene
Voorwaarden zijn pas bindend, indien deze schriftelijk en expliciet door KINboat zijn bevestigd.

Artikel 3. Gedragsregels

Bij het aangaan van een overeenkomst tussen Partijen zal de Huurder zich houden aan en
garandeert de Huurder dat de Passagiers zich houden aan de navolgende gedragsregels (die
tevens door KINboat worden verstrekt voorafgaand aan of bij aanvang van de verhuur van het
Vaartuig):
(i) Alle gebruik van het Vaartuig is volledig voor eigen risico en rekening;
(ii) Bij het gebruik van een Vaartuig is slechts toegestaan binnen het Amsterdamse
binnenwater, bestaande uit de grachten en de Amstel, zoals tevens aangeduid op de
door KINboat te verstrekken kaart voorafgaand aan het gebruik van het Vaartuig (het
“Gebied”). Buiten het Gebied varen is niet toegestaan.

map

(iii) Huurder zal alle wet- en regelgeving met betrekking tot het bevaren van het Gebied
strikt naleven, waaronder begrepen het naleven van maximumsnelheden, vaarrichting en
overige geboden en verboden;
(iv) Huurder verklaart en garandeert dat het maximum aantal passagiers op het Vaartuig op
geen enkel moment gedurende de huur van zodanig Vaartuig overschreden zal worden;
(v) De Huurder verklaart dat geen van de Passagiers jonger is dan achttien jaar of dat de
Passagiers die wel jonger zijn dan achttien (18) jaar geen alcohol en/of drugs zullen
consumeren aan boord van het Vaartuig;
(vi) Bij het gebruik van een Onbemand Vaartuig is het niet toegestaan het Vaartuig te
besturen onder invloed van alcohol en/of drugs;
(vii) Het is slechts toegestaan om te zitten in het Vaartuig tijdens het varen, andere
houdingen zijn niet toegestaan;
(viii) Bij het gebruik van een Vaartuig is het niet toegestaan om dit Vaartuig zonder toezicht
achter te laten;
(ix) Het is niet toegestaan afval over boord te gooien. Passagiers zullen het Vaartuig na
afloop van de huurperiode leeg en schoon opleveren;
(x) Het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan aan boord van het Vaartuig of op de steiger
van KINboat;
(xi) Het gebruik van materialen die het interieur van een Vaartuig kunnen beschadigen is niet
toegestaan;
(xii) Het dragen van schoeisel met hakken is niet toegestaan;
(xiii) Alle kinderen jonger dan acht (8) jaar en alle kinderen die niet in het bezit zijn van een
zwemdiploma zijn verplicht om een reddingsvest te dragen aan boord van het Vaartuig
en op de kade; Deze verantwoordelijkheid ligt bij de huurder.
(xiv) De Huurder en de Passagiers dienen te allen tijde rekening te houden met andere
vaarders en omwonenden van het Gebied. Het veroorzaken van enige vorm van
(geluids)overlast is niet toegestaan;
(xv) (Huis)dieren zijn in/op de door KINboat gebruikte zaken, waaronder steigers en
Vaartuigen niet toegestaan;
(xvi) Meenemen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan, behoudens
voorafgaande toestemming van KINboat;
(xvii) Het is de Huurder niet toegestaan het Vaartuig (onder) te verhuren;
(xviii) De Huurder en de Passagiers zijn te allen tijden gehouden alle aanwijzingen van KINboat
en haar medewerkers (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de schipper) stipt en
zonder uitstel op te volgen.

Artikel 4. Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door KINboat gemaakte offertes en aanbiedingen gelden voor een termijn van 7 dagen, tenzij
anders is aangegeven. KINboat is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen voornoemde termijn schriftelijk wordt bevestigd en (aan)betaald is. Op aanvraag verstrekt verhuurder dit.
4.2 Indien KINboat de Huurder offertes dan wel aanbiedingen heeft gedaan voor meerdere Vaartuigen,
geldt – in afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde – een termijn van 10 dagen, tenzij anders
aangegeven. KINboat is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan binnen voornoemde termijn schriftelijke wordt bevestigd door de Huurder.
4.3 KINboat kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs
kan of moet kunnen begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 De Huurder (of in geval van een rechtspersoon, een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de
rechtspersoon) zal uiterlijk bij aanvang van de huur een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan
KINboat ter beschikking stellen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 KINboat spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in de overeengekomen Diensten uit te
voeren.
5.2 KINboat behoudt zich het recht voor bepaalde (onderdelen van de) Diensten te laten verrichten
door derden.
5.3 Voorafgaand aan het gebruik van een Vaartuig zal door ieder van de Passagiers een verklaring
worden ondertekend, waarin ieder van hen verklaard op eigen risico het Vaartuig te betreden en
waarin aan KINboat een vrijwaring wordt verstrekt. Huurder staat er voor in, dat ieder van de
Passagiers zodanige verklaring ondertekenen en naar waarheid invullen en staat er tevens voor in,
dat op geen enkel moment gedurende de huurperiode een Passagier aan boord van het Vaartuig
zal worden toegelaten die zodanig formulier niet heeft ingevuld.
5.4 KINboat heeft te allen tijde het recht om een ander Vaartuig in te zetten dan weergegeven op
foto’s en/of overeengekomen, mits zodanig Vaartuig eveneens geschikt is voor het aantal personen
van de groep waarvoor tijdig een reservering is gemaakt door de Huurder. Huurder heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding.
5.5 Indien de Huurder niet op de overeengekomen tijd aanwezig is op de overeengekomen plaats, zal
de vaartijd worden ingekort. Indien Huurder niet binnen 15 minuten na de overeengekomen tijd
alsnog aanwezig is, heeft KINboat het recht om de overeenkomst te ontbinden. In voorkomend
geval is Huurder een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de overeengekomen
huursom.
5.6 Het is verantwoordelijkheid van de Huurder om KINboat te voorzien van juiste en volledige
informatie die noodzakelijk is of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Eventuele schade en/of vertraging,
veroorzaakt doordat de Huurder de benodigde gegevens niet of niet tijdig aan KINboat heeft
verstrekt, komt voor rekening van de Huurder.
5.7 Het is de Huurder niet toegestaan om enig recht van intellectuele eigendom van KINboat,
waaronder begrepen doch niet beperkt tot de rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van
de website van KINboat, de naam en het logo van KINboat, te gebruiken, bewerken of verwijderen.
5.8 Het is de Huurder niet toegestaan om enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot (de
organisatie van) KINboat, haar Vaartuigen en/of anderszins vertrouwelijke informatie op enigerlei
wijze te gebruiken.

Artikel 6. Prijs en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijsopgaven van KINboat en alle bedragen die KINboat in rekening brengt aan de Huurder zijn
inclusief BTW en in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door Partijen overeen is
gekomen.
6.2 De betaling van de Huurder aan KINboat dient te geschieden conform de op de factuur en/of
bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden.
6.3 De Huurder is van rechtswege in verzuim indien de betalingstermijn is verstreken. Vanaf zodanig
moment is KINboat gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen die op dat
moment geldt vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Voorts is KINboat alsdan gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de Huurder gehouden al KINboat ’s kosten,
zowel in- als buiten rechte, aan KINboat te vergoeden.
6.4 KINboat behoudt zich te allen tijde het recht voor om vooruitbetaling te verlangen van de Huurder.
6.5 Bij girale betalingen geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van
KINboat, bij contante betaling geldt alleen de door KINboat uitgegeven kwitantie als bewijs en
tijdstip van betaling.
6.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Huurder zijn de
vorderingen van KINboat op de Huurder direct opeisbaar.
6.7 In het geval de Huurder een rechtspersoon is, zal de Huurder nimmer gerechtigd zijn tot
verrekening van het door hem aan KINboat verschuldigde.
6.8 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle Huurders hoofdelijk verbonden voor de
betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 7. Annulering van de overeenkomst

7.1 De Huurder kan de overeenkomst niet kosteloos annuleren hiervoor rekent kinboat een annulering fee van 100%
7.2 Indien de Huurder niet verschijnt op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip, geldt dit niet als een (geldige) annulering.
7.4 Na de definitieve opdracht bevestiging, zal de Huurder bij het annuleren in ieder geval verplicht zijn € 25,- administratiekosten te betalen aan KINboat.
7.5 Tijdens grote (vaar)evenementen kan KINboat van de annuleringsvoorwaarden in deze bepalingen afwijken. In dat geval staan de aangepaste annuleringsvoorwaarden duidelijk vermeld in de overeenkomst tussen KINboat en de Huurder.

Artikel 8. Ontbinding en opschorting

8.1 Onverminderd de rechten van KINboat op grond van de wet, geldt dat indien de Huurder één van
zijn verplichtingen jegens KINboat niet nakomt, KINboat het recht heeft de (verdere) uitvoering
van de met de Huurder gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel op de
overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het staat KINboat in dit kader vrij om een
overeenkomst gedurende de uitvoering daarvan te ontbinden in geval van niet nakoming door de
Passagiers van de op hen rustende verplichtingen uit hoofde van de in artikel 3 bedoelde
gedragsregels.
8.2 Ingeval de Huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel
of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de Huurder geheel of gedeeltelijk de beschikking
over zijn vermogen verliest, heeft KINboat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten dan wel middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en
onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
8.3 Door de Huurder kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval KINboat na
deugdelijke aangetekende schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn
wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het
nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de Huurder in
redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

Artikel 9. Overmacht

9.1 KINboat is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.
9.2 Onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties worden in ieder geval begrepen: stormschade,
natuurrampen, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, ijsgang, hoogwater, vroeg
invallende duisternis, technische calamiteiten, oproer, transportbelemmeringen, pandemie,
werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of
overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten KINboat gebruik maakt bij het
uitvoeren van de overeenkomst.
9.3 In aanvulling op het in artikel 9.2 bepaalde, worden onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties
worden tevens begrepen:
(i) Dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter;
(ii) Aanhoudende onweersbuien; en
(iii) Windkracht 5 of hoger in geval van verhuur van een Onbemand Vaartuig of windkracht 6 of
hoger in geval van verhuur van een Bemand Vaartuig.
9.4 KINboat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KINboat zijn verbintenis had
moeten nakomen.
9.5 In het geval van overmacht kan de Huurder geen schadevergoeding, restitutie of compensatie van
KINboat eisen.

Artikel 10. Catering

10.1 Indien de Huurder een Vaartuig wenst te huren inclusief catering, dan wordt die catering
uitsluitend verzorgd door derden ingeschakeld door KINboat.
10.2 De kosten van de catering zullen – op verzoek van Huurder – door KINboat opgenomen worden in
de offerte en/of aanbieding.
10.3 KINboat koopt catering in bij derde partijen. KINboat is nimmer aansprakelijk voor schade en/of
letsel als gevolg van of verband houdend met catering uitgevoerd door derden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de Huurder

11.1 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het Vaartuig, gedurende de tijd dat
hij het Vaartuig onder zich heeft.
11.2 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan zaken van KINboat of zaken van derden, indien deze
voortvloeien uit en/of verband houden met niet nakoming, onrechtmatige daad, roekeloos
handelen, handelen in strijd met de in artikel 3 bedoelde gedragsregels en/of nalaten van
Passagiers.
11.3 De Huurder verplicht zich ontstane schade door welke oorzaak dan ook tijdens of direct na het
ontstaan hiervan bij de dienstdoende schipper, de conciërge op de vertrekplaats van het Vaartuig,
dan wel KINboat te melden. Van het tijdstip, de aard en de oorzaak van de door Huurder gemelde
schade wordt door de schipper een verklaring opgemaakt. Deze schadeverklaring wordt voor het
verlaten van de boot door de Huurder ondertekend. Het opmaken van deze schadeverklaring door
de dienstdoende schipper is uitsluitend bedoeld als verslaglegging van de (omvang van de) schade.
11.4 In het geval van een Bemand Vaartuig is de schipper te allen tijde bevoegd bagage van de
Passagiers naar eigen inzicht te weigeren.
11.5 Huurder verklaart en garandeert dat ieder van de Passagiers bekend is dat het Vaartuig op eigen
risico wordt betreden, bekend is met de risico’s van het betreden van en varen met een Vaartuig
en vrijwaart KINboat voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade die is
opgelopen aan boord van het Vaartuig, zulks met uitzondering van schade die is ontstaan door
handelen of nalaten van KINboat en/of van een schipper op een Bemand Vaartuig.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van KINboat

12.1 KINboat is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met letsel dan
wel het overlijden van Passagiers en/of schade aan en/of verlies van eigendommen van de
Passagiers, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een Vaartuig van KINboat,
behoudens schade ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van KINboat of één van haar
medewerkers.
12.2 KINboat is nimmer aansprakelijk voor schade van Passagiers, ontstaan door vertraging door welke
oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na de vaartocht is opgetreden, behoudens schade ontstaan
door aantoonbare opzet of grove schuld van KINboat of één van haar medewerkers.
12.3 Indien en voor zover KINboat aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
12.4 Voor zover KINboat aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt
gedekt, zal KINboat in geen geval aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de door KINboat
op grond van de overeenkomst aan de Huurder gefactureerde bedrag exclusief BTW.
12.5 De rechtsvordering van de Huurder tot vergoeding uit hoofde van de door haar geleden schade
vervalt indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende
overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
13.2 Geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de
overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.
13.3 Indien de Huurder een in Nederland woonachtige natuurlijk persoon is, zullen – in afwijking van
het in artikel 13.2 bepaalde – geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de
uitvoering van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Huurder.